Polecane artykuły 

    Konsultacje online 

    +48 739 972 265  

  biuro@centrumprawneonline.pl  

więcej

ZAPRASZAM DO SKLEPU

 

Regulamin sklepu internetowego polityka prywatności RODO na stronę internetową

 

znajdziesz w nim

 

WZORY 

 

DOKUMENTY NA ZAMÓWIENIE 

NEWSLETTER

Subskrybuj bloga

 

Ewelina Fuławka

Prawnik dla firm

 

Zajmuję się kompleksową obsługą prawną 

przedsiębiorców,

w tym spółek,

e-biznesu oraz twórców.

 

Stawiam na holistyczne podejście, profesjonalizm i długofalowe relacje.

 

Najlepszy Prawnik Wrocław prawnik dla firm online prawniczka Wrocław

Prawnik dla Firm–umowa najmu a umowa użyczenia. Umowy o korzystanie z lokalu mieszkalnego.

24 marca 2022

Umowa użyczenia oraz umowa najmu to dwie popularne, najczęściej zawierane w życiu codziennym umowy o korzystanie z lokalu mieszkalnego.

 

Znaczenie tych umów wzrosło po dacie wybuchu wojny w Ukrainie, albowiem Polacy, którzy chcą udostępnić uchodźcy budynek lub jego części w celu tymczasowego zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, często sięgają po umowę najmu, użyczenia albo prekarium.

 

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zwana w dalszej części artykułu Specustawa Ukrainawprowadziła przepisy sprzyjające podejmowaniu decyzji o użyczeniu uchodźcy budynku lub jego części przez zabezpieczenie przyszłej pozycji właściciela.

 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat wspomnianych przepisów przejdź do artykułu Prawnik dla Firm–jaką umowę zawrzeć z uchodźcami wojennymi z Ukrainy? Propozycje umów z Ukraińcami.

 

Co to użyczenie, umowa najmu a użyczenie, umowa najmu z Ukraińcem, czym najem różni się od użyczenia?

Umowa najmu a umowa użyczenia

 

Umowa użyczenia wraz z umową najmu są umowami nazwanymi – zostały uregulowane w Kodeksie cywilnym. Natomiast prekarium to „ używanie z uproszenia”, które według zamiaru stron nie ma wywoływać skutków prawnych. Więcej na temat prekarium przeczytasz tutaj.

 

Zastanawiasz się czym najem różni się od umowy użyczenia?

 

Umowa najmu czy użyczenia?

 

Którą umowę zawrzeć, aby lokator opuścił lokal we wskazanym w wypowiedzeniu terminie?

 

W dzisiejszym artykule przedstawię podstawowe podobieństwa i różnice między umową użyczenia a umową najmu, które z pewnością pomogą w wyborze odpowiedniego zabezpieczenia.

 

Czym najem różni się od użyczenia? Co to użyczenie? Czy umowa najmu jest lepsza od użyczenia?

 

Spis treści

 1. Przedmiot umowy o korzystanie z lokalu mieszkalnego.
 2. Umowa najmu a umowa użyczenia – krótka charakterystyka.
 3. Strony umowy o korzystanie z lokalu.
 4. Forma umowy.
 5. Czas trwania umowy.
 6. Zakończenie umowy.
 7. Którą umowę zawrzeć, aby lokator opuścił lokal we wskazanym w wypowiedzeniu terminie?
 8. Prekarium zamiast użyczenia?
 9. Prawnik dla Firm – podsumowanie.

 

 

 

Przedmiot umowy o korzystanie z lokalu mieszkalnego

 

Umowa najmu

 

Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz (art. 659 § 1 k.c.).

 

Przedmiotem najmu są rzeczy ruchome (z wyłączeniem rzeczy zużywalnych) oraz nieruchomości.

 

Ustalenie czynszu jest elementem koniecznym umowy najmu.

 

Czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju, np. usługa lub przeniesienie prawa do własności rzeczy. Nie ma przeszkód, żeby ustalić czynsz częściowo w formie pieniężnej, a częściowo w świadczeniach niepieniężnych.

 

 

Podstawowe świadczenia stron umowy najmu

 

Wynajmujący oddaje najemcy lokal do używania, a najemca płaci wynajmującemu umówiony czynsz.

 

Ponadto wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania lokalu w stanie przydatnym do umówionego użytku.

 

Strony umowy najmu mogą w umowie nałożyć na siebie dalsze obowiązki, np. wykonanie remontu lub założenie instalacji gazowej przez najemcę.

 

Umowa użyczenia

 

Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy (art. 710 k.c.).

 

Przedmiotem użyczenia są rzeczy ruchome (z wyłączeniem rzeczy zużywalnych) oraz nieruchomości.

 

Umowa użyczenia w przeciwieństwie do umowy najmu charakteryzuje się nieodpłatnością.

 

Użyczenie lokalu mieszkalnego polega na pozbawieniu się przez użyczającego użytku lokalu dla wygody biorącego.

 

Umowa użyczenia motywowana jest najczęściej bezinteresownością i chęcią przyjścia z pomocą osobom znajdującym się w potrzebie, np. bliskim w ciężkim położeniu finansowym lub uchodźcom wojennym.

 

Umowa użyczenia nie może nakładać na biorącego obowiązku spełniania jakichkolwiek świadczeń na rzecz użyczającego ani na rzecz podmiotów trzecich, lecz zgodnie z art. 713 k.c. biorący do używania zobowiązany jest do ponoszenia zwykłych kosztów utrzymania lokalu.

 

Użyczający nie jest zobowiązany – w odróżnieniu od wynajmującego – do utrzymywania rzeczy w stanie przydatnym do umówionego użytku.

 

Co zamiast umowy najmu? Umowa użyczenia z członkami rodzinami, umowa użyczenia wady i zalety

Umowa najmu czy umowa użyczenia?

 

Umowa najmu a umowa użyczenia  charakterystyka

 

Umowa najmu

 

Umowa najmu to umowa: konsensualna, dwustronnie zobowiązująca, wzajemna oraz odpłatna.

 

Jest ona źródłem sukcesywnie powstających stosunków prawnych w postaci:

 1. wydania przedmiotu najmu,
 2. ciągłości najmu,
 3. obowiązku zwrotu przedmiotu najmu.

 

Przepisy szczególne w stosunku do przepisów k.c. o najmie zawiera m.in. ustawa o z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (dalej „OchrLokU”). W związku z tym przepisy k.c. o najmie stosuje się do najmu lokali mieszkalnych jedynie w zakresie nieuregulowanym innymi ustawami. Norm OchrLokU nie stosuje się jednak do lokali będących w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego.

 

Umowa użyczenia

 

Umowa użyczenia to umowa: realna, jednostronnie zobowiązująca, niewzajemna, nieodpłatna.

 

Do skutecznego zawarcia umowy realnej oprócz złożenia oświadczeń woli konieczne jest również wydanie rzeczy. Umowa konsensualna zostaje zawarta, gdy dwie lub więcej stron złożą zgodne oświadczenia woli.

 

 

 

Strony umowy o korzystanie z lokalu

 

Stronami umowy najmu oraz użyczenia mogą być osoby fizyczne albo prawne.

 

Forma umowy

 

Umowa najmu

 

Umowa najmu nie wymaga zachowania formy szczególnej.

 

Umowa najmu lokalu mieszkalnego na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie, w przeciwnym razie przyjmuje się, że umowę najmu zawarto na czas nieoznaczony (art. 660 k.c.).

 

 Jan Nowak zawarł z Anną Uroczą ustną umowę najmu na rok czasu. Wbrew ustaleniom stron, umowa najmu została zawarta na czas nieoznaczony, albowiem Nowak i Urocza nie zachowali formy pisemnej (art. 660 k.c.).

 

 

Umowa użyczenia

 

Umowa użyczenia również nie wymaga zachowania formy szczególnej, więc może być zawarta ustnie, pisemnie, w formie elektronicznej lub dokumentowej.

 

 

Czas trwania umowy

 

Obie umowy można zawrzeć na czas oznaczony lub nieoznaczony.

 

Musisz jednak pamiętać, że najem zawarty na czas dłuższy niż lat 10 lub lat 30 między przedsiębiorcami, poczytuje się po upływie tego terminu za zawarty na czas nieoznaczony (art. 661 k.c.).

 

Zatem w odniesieniu do najmu na czas oznaczony obowiązuje maksymalny termin związania stron, po upływie którego najem zawarty na czas dłuższy uważa się za zawarty na czas nieoznaczony.

 

 

Zakończenie umowy

 

Umowa najmu na czas oznaczony

 

Umowa najmu zawarta na czas oznaczony wygasa z upływem terminu, na który została zawarta, z zastrzeżeniem, że jeżeli czas trwania najmu jest określony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach wskazanych w umowie.

 

Umowa najmu na czas nieoznaczony

 

W przypadku umowy najmu zawartej na czas nieoznaczony każda ze stron może wypowiedzieć najem z zachowaniem terminów umownych, a w razie ich braku z zachowaniem terminów ustawowych.

 

Jakie są ustawowe terminy wypowiedzenia najmu? Kiedy można wypowiedzieć najem na czas nieoznaczony? Kiedy wypowiedzieć najem bez terminu wypowiedzenia?

 

Umowa użyczenia na czas oznaczony

 

Umowa użyczenia zawarta na czas oznaczony, kończy się z upływem terminu, na który umowa została zawarta.

 

Pamiętaj jednak, że umowa użyczenia może zostać rozwiązana przed terminem, gdy wystąpi chociaż jedna z poniższych przesłanek:

 

 1. biorący używa lokalu w sposób sprzeczny z umową albo z właściwościami lub z jego przeznaczeniem,
 2. biorący powierza lokal innej osobie nie będąc do tego upoważniony przez umowę ani zmuszony przez okoliczności,
 3. lokal stanie się potrzebny użyczającemu z powodów nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy.

 

Umowa użyczenia na czas nieoznaczony

 

W przypadku umowy użyczenia zawartej na czas nieoznaczony użyczenie kończy się, gdy biorący uczynił z lokalu użytek odpowiadający umowie albo gdy upłynął czas, w którym mógł ten użytek uczynić.

 

Umowa użyczenia może wskazywać także inne sposoby zakończenia tego stosunku prawnego.  W szczególności, strony mogą zastrzec, że użyczenie wygaśnie natychmiast na każde żądanie użyczającego.

 

 

 

Którą umowę zawrzeć, aby lokator opuścił lokal we wskazanym w wypowiedzeniu terminie?

 

Moim zdaniem umowę najmu okazjonalnego lokalu, która pozwala na eksmisję najemcy bez uzyskania tytułu wykonawczego w postępowaniu sądowym.

 

Najem okazjonalny regulują przepisy OchrLokU.

 

Możesz zawrzeć umowę najmu okazjonalnego, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:

 

 1. jako wynajmujący jesteś osobą fizyczną i nie prowadzisz działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali;
 2. umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat;
 3. najemca lokalu złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji oraz zobowiąże się do opróżnienia i wydania lokalu na podstawie umowy najmu w terminie wskazanym w żądaniu opróżnienia lokalu;
 4. najemca wskaże inny lokal, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku egzekucji;
 5. właściciel innego lokalu złoży oświadczenie, że wyraża zgodę na zamieszkanie najemcy w sytuacji, gdyby doszło do eksmisji.

 

Więcej na temat umowy najmu okazjonalnego przeczytasz w kolejnych wpisach.

 

Czy można zawrzeć umowę najmu okazjonalnego z uchodźcą wojennym z Ukrainy? Odpowiedź znajdziesz w artykule: „Prawnik dla Firm–jaką umowę zawrzeć z uchodźcami wojennymi z Ukrainy? Propozycje umów z Ukraińcami”.

 

Prekarium zamiast użyczenia?

 

Polacy na ogromną skalę pomagają Ukraińcom. Z otwartością przyjmują uchodźców wojennych do swoich domów i mieszkań.

 

Wojna to sytuacja nadzwyczajna, podczas której zamiast użyczenia można zastosować instytucję prekarium (…) Czytaj więcej w artykule „Prekarium na czas wojny? Umowa o korzystanie z mieszkania z uchodźcą wojennym z Ukrainy”.

 

Prawnik dla Firm  podsumowanie

 

Skuteczna umowa o korzystanie z lokalu to taka, która zabezpiecza interesy stron w zrównoważony sposób oraz chroni przed długotrwałym sporem sądowym.

 

Nie ma uniwersalnych wzorów umów, które przewidują stany faktyczne z Twoim udziałem.

 

Dlatego warto zastąpić wzory indywidualnymi zapisami najmu lub użyczenia.

 

 

Prawnik dla Firm

Ewelina Fuławka

 

 

Umowa najmu okazjonalnego lokalu, umowa najmu lokalu mieszkalnego

 

Polecane publikacje

 

Prawnik dla Firm – prekarium na czas wojny? Umowa o korzystanie z mieszkania z uchodźcą wojennym z Ukrainy".

 

Prawnik dla Firm – jaką umowę zawrzeć z uchodźcami wojennymi z Ukrainy? Propozycje umów z Ukraińcami.”

 

„Prawnik dla Firm – dofinansowanie do mieszkania i wyżywienia obywatela Ukrainy dla przedsiębiorcy”

 

Prawnik dla Firm–czy obywatel z Ukrainy może założyć działalność gospodarczą w Polsce?"

 

 

Bądź na bieżąco z ważnymi zmianami w prawie i zamów newsletter prawnika dla firm.

 

Prawnik dla firm Wrocław, prawnik dla firm online, prawnik online, prawnik dla przedsiębiorców Wrocław

 

 

NOTA PRAWNO-INFORMACYJNA

 

Wiadomości prawne zawarte w niniejszym artykule nie stanowią porady prawnej, lecz mają charakter informacyjny. Artykuł uwzględnia stan prawny obowiązujący w dniu jego sporządzenia tj. w dniu 25.03.2022 r.

 

PODSTAWA PRAWNA

 

 1. ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583),

 2. ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 172),

 3. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

 

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

 

Chcesz korzystać z artykułów prawnika dla firm? Kup licencję na treść. Zakupiona licencja umożliwia publikację w Internecie w zgodzie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. oraz z prawami majątkowymi Autora publikacji. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie artykułu bez zgody Autora jest niedozwolone i może podlegać odpowiedzialności cywilnej. Za wykorzystanie artykułu bez uprzedniej pisemnej zgody autora, ustala się minimalną wysokość opłaty licencyjnej w kwocie wskazanej w § 23 ust. 6 Regulaminu świadczenia usług Centrum Prawnego Online.

Dokumenty prawne na stronę internetową
Regulamin sklepu internetowego prawnik dla firm prawnik online prawnik Wrocław
Regulamin sklepu internetowego prawnik dla firm prawnik online prawnik Wrocław

Przydatne informacje i porady.

Twoja firma zgodna z prawem.

więcej o mnie

Blog prawny dla firm

Prawnik dla firm blog dla firm regulamin sklepu internetowego polityka prywatności

Prawnik Ewelina Fuławka

pomoc prawna online
pomoc prawna online

tel. 739 972 265

e-mail: biuro@centrumprawneonline.pl

pomoc prawna online

Regulamin sprzedaży

Regulamin usług 

Polityka prywatności

pomoc prawna online

Jesteśmy tutaj

od pon. do czw. od 09:00 do 17:00

w pt. nieczynne