Polecane artykuły 

    Konsultacje online 

    +48 739 972 265  

  biuro@centrumprawneonline.pl  

więcej

ZAPRASZAM DO SKLEPU

 

Regulamin sklepu internetowego polityka prywatności RODO na stronę internetową

 

znajdziesz w nim

 

WZORY 

 

DOKUMENTY NA ZAMÓWIENIE 

NEWSLETTER

Subskrybuj bloga

 

Ewelina Fuławka

Prawnik dla firm

 

Zajmuję się kompleksową obsługą prawną 

przedsiębiorców,

w tym spółek,

e-biznesu oraz twórców.

 

Stawiam na holistyczne podejście, profesjonalizm i długofalowe relacje.

 

Najlepszy Prawnik Wrocław prawnik dla firm  online prawniczka Wrocław

Umowa licencji wyłącznej i niewyłącznej–podobieństwa i różnice.

19 marca 2023

Umowa licencyjna stanowi jedną z umów, która przewiduje postanowienia dotyczące legalnego sposobu korzystania z danego utworu.

 

Według art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych , utworem jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

 

Na gruncie umowy licencyjnej dochodzi zaś do uzyskania przez dany podmiot licencji na dany utwór od osoby uprawnionej.

 

Wyróżniamy jej dwa podstawowe rodzaje – czyli licencję wyłączną i niewyłączną, które to posiadają między sobą odpowiednie podobieństwa i różnice.

 

 

Spis treści

 

1) Umowa licencyjna - co to za umowa?

2) Różnice i podobieństwa między licencją wyłączną a niewyłączną

3) Kontakt w zakresie porady prawnej dotyczącej umowy licencji

 

Umowa licencyjna – co to za umowa? 

 

Umowa licencyjna różni się od umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych. Podstawowym celem tej umowy jest uprawnienie do korzystania z danego utworu, jednak bez przeniesienia na osobę korzystającą z utworu autorskich praw majątkowych należących do twórcy. Umowa licencyjna powinna zawierać odpowiednie elementy takie jak m.in. oznaczenie stron, datę i miejsce jej zawarcia, przedmiot licencji (jakiego utworu dotyczy), zakres uprawnień korzystającego z utworu (czyli tzw. pola eksploatacji), okres obowiązywania umowy, wynagrodzenie czy też typ licencji.

 

 

 Zgodnie z art. 67 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, istnieją dwa podstawowe typy licencji – czyli licencja wyłączna i niewyłączna. Umowa licencyjna może bowiem zastrzegać wyłączność korzystania z utworu w określony sposób i wówczas mamy do czynienia z licencją wyłączną. Natomiast jeśli udzielenie licencji nie ogranicza udzielenia przez twórcę upoważnienia innym osobom do korzystania z utworu na tym samym polu eksploatacji, to wtedy jest to licencja niewyłączna.

 

Pierwsza z wymienionych, czyli licencja wyłączna polega na tym, że dany licencjodawca zobowiązuje się do nieudostępniania licencji innym osobom (w zakresie danego pola eksploatacji). Nie oznacza to jednak, że sam licencjodawca nie może korzystać z utworu w ten sposób – warto zadbać o odpowiednie postanowienia w umowie w tym zakresie. Licencja wyłączna może zostać udzielona na jednym lub większej liczbie pól eksploatacji.

 

Drugą z wymienionych jest natomiast licencja niewyłączna – w tym przypadku licencjodawca może udzielić upoważnienia innym osobom do korzystania z utworu w tym samym zakresie (na tych samych polach eksploatacji), w jakim udzielił już licencji innym osobom. Taka osoba może zatem udzielić nieskończenie wielu licencji niewyłącznych, a każda z nich obejmować może to samo lub inne pole eksploatacji.

 

 
 

 

Prawnik dla Firm Ewelina Fuławka, Prawnik od umów Wrocław, pomoc prawna online, centrum prawne online.

 

 

 

 

Różnice i podobieństwa między licencją wyłączną a niewyłączną

 

 

Pomiędzy licencją wyłączną a niewyłączną istnieją zatem określone podobieństwa oraz różnice. Jeśli chodzi o podobieństwa między nimi, to obydwa te typy umów nie przenoszą na licencjobiorcę autorskich praw majątkowych związanych z utworem, a jedynie uprawniają do korzystania z danego utworu. Zarówno w przypadku licencji wyłącznej, jak i niewyłącznej, jeśli w umowie nie zawarto innych postanowień, to taka licencja ograniczona jest do terytorium Polski i zawierana jest na okres pięciu lat.

 

Różnice pomiędzy tymi typami licencji odnoszą się natomiast przede wszystkim do tego, jakie dalsze działania wobec danego utworu może podejmować licencjodawca. Przy licencji niewyłącznej nie wyzbywa się on praw do swojego utworu i wciąż może udzielać kolejnych licencji i np. udostępniać go osobom trzecim. Natomiast w przypadku licencji wyłącznej licencjodawca zobowiązuje się do nieudzielania licencji innym osobom poza licencjobiorcą co do określonego sposobu korzystania z utworu.

 

Poza tym, różnią się one także wymaganą formą zawarcia umowy. Umowa licencji wyłącznej powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Natomiast umowa licencji niewyłącznej może być zawarta w formie dowolnej (np. ustnej), jednakże z uwagi na ewentualne problemy dowodowe warto zadbać o jej formę pisemną.

 

 

Na koniec warto także pamiętać, że jeżeli w umowie został określony rodzaj licencji (tj. wyraźnie nie zaznaczono, że licencja ma charakter wyłączny), to wtedy domniemywa się, że zawarto umowę licencji niewyłącznej. Jeżeli zatem chcemy uzyskać licencję wyłączną, to musimy zadbać o odpowiednie postanowienia umowne w tym przedmiocie. Co ciekawe, licencja niewyłączna może być także przekształcona w licencję wyłączną na mocy woli stron i można także zastrzec na przykład, że skutek taki nastąpi w określonym terminie lub po spełnieniu się wskazanego w umowie warunku.

 

Umowa licencji wyłącznej i niewyłącznej – podobieństwa i różnice

Prawnik dla Firm Ewelina Fuławka - Umowa licencji wyłącznej i niewyłącznej-podobieństwa i różnice.

 

Kontakt w zakresie porady prawnej dotyczącej umowy licencji

 

 

Masz dodatkowe pytania?

 

Potrzebujesz profesjonalnej umowy licencji wyłącznej lub niewyłącznej?

 

Zapraszam do kontaktu:

 

1) telefon: +48 739 972 265 – rozmowa możliwa po uprzedniej rezerwacji,

2) e-mail: biuro@centrumprawneonline.pl.

Do napisania lub usłyszenia !

 

Prawnik dla Firm

Ewelina Fuławka

 

 

 
 
NOTA PRAWNO-INFORMACYJNA 
 
Wiadomości prawne zawarte w niniejszym artykule nie stanowią porady prawnej, lecz mają charakter informacyjny. Artykuł uwzględnia stan prawny obowiązujący w dniu jego sporządzenia tj. w dniu 19.03.2023 r. 
 
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 
 
Chcesz korzystać z artykułu ? Kup licencję na treść. Zakupiona licencja umożliwia publikację w Internecie w zgodzie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. oraz z prawami majątkowymi Autorki publikacji. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie artykułu bez zgody Autorki jest niedozwolone i może podlegać odpowiedzialności cywilnej. Za wykorzystanie artykułu bez uprzedniej pisemnej zgody, ustala się minimalną wysokość opłaty licencyjnej w kwocie wskazanej w § 23 ust. 6 Regulaminu świadczenia usług Centrum Prawnego Online.

 

 

 

Chcesz być na bieżąco z artykułami na temat umów? Zapisz się na newsletter Prawnika dla Firm.

 

 

Prawnik dla Firm, prawnik od umów, prawnik Wrocław

 

Regulamin sklepu internetowego prawnik dla firm  prawnik online prawnik Wrocław
Regulamin sklepu internetowego prawnik dla firm  prawnik online prawnik Wrocław

Przydatne informacje i porady.

Twoja firma zgodna z prawem.

więcej o mnie

Blog prawny dla firm

Prawnik dla firm blog dla firm regulamin sklepu internetowego polityka prywatności

Prawnik Ewelina Fuławka

pomoc prawna online
pomoc prawna online

tel. 739 972 265

e-mail: biuro@centrumprawneonline.pl

pomoc prawna online

Regulamin usług 

Polityka prywatności

pomoc prawna online

Jesteśmy tutaj

od pon. do czw. od 09:00 do 17:00

w pt. nieczynne