Polecane artykuły 

    Konsultacje online 

    +48 739 972 265  

  biuro@centrumprawneonline.pl  

więcej

ZAPRASZAM DO SKLEPU

 

Regulamin sklepu internetowego polityka prywatności RODO na stronę internetową

 

znajdziesz w nim

 

WZORY 

 

DOKUMENTY NA ZAMÓWIENIE 

NEWSLETTER

Subskrybuj bloga

 

Ewelina Fuławka

Prawnik dla firm

 

Zajmuję się kompleksową obsługą prawną 

przedsiębiorców,

w tym spółek,

e-biznesu oraz twórców.

 

Stawiam na holistyczne podejście, profesjonalizm i długofalowe relacje.

 

Najlepszy Prawnik Wrocław prawnik dla firm online prawniczka Wrocław

Prawo dostępu do danych i otrzymania kopii oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych

10 grudnia 2023

W czerwcu pisałam o tym, jakie ogólnie prawa przysługują Ci w kontekście RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) – artykuł możesz przeczytać: tutaj. W dzisiejszym artykule szerzej skupię się na dwóch prawach wynikających z RODO – tj. prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

 

 

 

Ewelina Fuławka Prawo dostępu do danych i otrzymania kopii oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych

 

 

 

Spis treści:

 

1)  Prawo dostępu do danych i otrzymania ich kopii

2)  Prawo do ograniczenia przetwarzania danych 

3)  Kontakt w zakresie porady prawnej 

 

 

 

Prawo dostępu do danych i otrzymania ich kopii

 

Jednym z istotnych praw, które zostało wprowadzone przez RODO, jest prawo osoby, której dane dotyczą, do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość otrzymania kopii tych danych od podmiotu przetwarzającego. Prawo to ma na celu zapewnienie większej transparentności i kontroli nad danymi osobowymi, które są przetwarzane przez różne podmioty.

 

Zasadą w tym przypadku jest, że osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce – to jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji takich jak:

 

 1.   cele ich przetwarzania,

 2.   kategorie odnośnych danych osobowych,

 3.   informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione,

 4.   w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu,

 5.   informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 6.   informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 7.   jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą - wszelkie dostępne informacje o ich źródle,

 8.   informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

 

Polega to na tym, że osoba, której dane dotyczą, składa żądanie dostępu do swoich danych osobowych do administratora. Żądanie może być złożone na piśmie lub za pośrednictwem odpowiednich narzędzi udostępnionych przez administratora, takich jak formularze online. Administrator może poprosić o dodatkowe informacje w celu weryfikacji tożsamości osoby składającej żądanie, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do danych.

 

W takim wypadku po poprawnej autoryzacji administrator danych dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Pierwsza kopia jest bezpłatna. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może jednak pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli zaś osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, to wtedy informacji udziela się w powszechnie stosowanej formie elektronicznej.

 

Warto przy tym pamiętać, iż administrator powinien prowadzić dokumentację dotyczącą procesu realizacji żądania dostępu, w tym daty otrzymania i rozpatrzenia żądania, odpowiedzi udzielonej osobie, której dane dotyczą, oraz wszelkich działań podejmowanych w związku z realizacją tego prawa. Nadto, wszelkie organizacje i instytucje przetwarzające dane osobowe są zobowiązane do ścisłego przestrzegania omówionego prawa oraz do zapewnienia dostępu do danych w sposób przejrzysty i skuteczny.

 

 

#phishing #cybersecurity #RODOdlaFIRM #prawnik #prawnikfirm  #prawnikewelinafuławka #prawnikonline #prawnikWrocław #ochrondadanych #centrumprawneonline #bezpiecznawsieci  #biznesonline #wdrożenieRODO #politykabezpieczeństwa

#zdalnewdrożenieRODO #RODO #RODOdlaFIRM #prawnik #prawnikfirm  #prawnikewelinafuławka #prawnikonline #prawnikWrocław #ochrondadanych #centrumprawneonline #bezpiecznawsieci  #biznesonline #wdrożenieRODO #politykabezpieczeństwa   

 

 

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

 

Drugim z omawianych jest prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Umożliwia ono osobom, których dane dotyczą, kontrolowanie sposobu, w jaki ich dane są przetwarzane. Prawo to ma na celu zapewnienie większej elastyczności i kontroli nad danymi osobowymi w przypadkach, w których osoba ma zastrzeżenia dotyczące dokładności danych, celu przetwarzania lub innych kwestii.

 

Zgodnie z art. 18 RODO zasadą jest, iż osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

 

 

 1.   osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – następuje to wtedy na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

 2.   przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

 3.   administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą – np. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (m.in. przed sądem),

 4.   osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – wówczas następuje to do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

 

Jeśli zaś dana osoba wykorzystuje prawo do ograniczenia przetwarzania, to dany podmiot przetwarzający dane jest zobowiązany  do oznaczenia danych osobowych, które są objęte ograniczeniem przetwarzania, aby uniknąć ich przypadkowego przetwarzania. Dany podmiot jest także zobowiązany do poinformowania osoby, której przetwarzanie danych zostanie ograniczone o tym fakcie.

 

Z uwagi na to, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych jest istotnym elementem RODO, który daje osobom większą kontrolę nad przetwarzaniem ich danych. To narzędzie umożliwia osobom reagowanie na różne sytuacje, w których przetwarzanie danych nie jest zgodne z ich oczekiwaniami lub prawami. Organizacje i instytucje przetwarzające dane osobowe są zobowiązane do przestrzegania tych praw i dostosowania swoich procedur do wymogów RODO.

 

 

 

Kontakt w zakresie porady 

 

 

 

Masz dodatkowe pytania?

 

Zapraszam do kontaktu:

 

1) telefon: +48 739 972 265 – rozmowa możliwa po uprzedniej rezerwacji,

2) e-mail: biuro@centrumprawneonline.pl.

Do napisania lub usłyszenia !

 

Prawnik dla Firm

Ewelina Fuławka

 

 

 

NOTA PRAWNO-INFORMACYJNA
 
Wiadomości prawne zawarte w niniejszym artykule nie stanowią porady prawnej, lecz mają charakter informacyjny. Artykuł uwzględnia stan prawny obowiązujący w dniu jego sporządzenia tj. w dniu 10.12.2023 r.
 
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
 
Chcesz korzystać z artykułu ? Kup licencję na treść. Zakupiona licencja umożliwia publikację w Internecie w zgodzie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. oraz z prawami majątkowymi Autorki publikacji. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie artykułu bez zgody Autorki jest niedozwolone i może podlegać odpowiedzialności cywilnej. Za wykorzystanie artykułu bez uprzedniej pisemnej zgody, ustala się minimalną wysokość opłaty licencyjnej w kwocie wskazanej w § 23 ust. 6 Regulaminu świadczenia usług Centrum Prawnego Online.
 
 
 

Chcesz być na bieżąco z artykułami na tematy związane z RODO? Zapisz się na newsletter Prawnika dla Firm.

 

 

Prawnik dla Firm, prawnik od umów, prawnik Wrocław

Regulamin sklepu internetowego prawnik dla firm prawnik online prawnik Wrocław
Regulamin sklepu internetowego prawnik dla firm prawnik online prawnik Wrocław

Przydatne informacje i porady.

Twoja firma zgodna z prawem.

więcej o mnie

Blog prawny dla firm

Prawnik dla firm blog dla firm regulamin sklepu internetowego polityka prywatności

Prawnik Ewelina Fuławka

pomoc prawna online
pomoc prawna online

tel. 739 972 265

e-mail: biuro@centrumprawneonline.pl

pomoc prawna online

Regulamin usług 

Polityka prywatności

pomoc prawna online

Jesteśmy tutaj

od pon. do czw. od 09:00 do 17:00

w pt. nieczynne