Polecane artykuły 

    Konsultacje online 

    +48 739 972 265  

  biuro@centrumprawneonline.pl  

więcej

ZAPRASZAM DO SKLEPU

 

Regulamin sklepu internetowego polityka prywatności RODO na stronę internetową

 

znajdziesz w nim

 

WZORY 

 

DOKUMENTY NA ZAMÓWIENIE 

NEWSLETTER

Subskrybuj bloga

 

Ewelina Fuławka

Prawnik dla firm

 

Zajmuję się kompleksową obsługą prawną 

przedsiębiorców,

w tym spółek,

e-biznesu oraz twórców.

 

Stawiam na holistyczne podejście, profesjonalizm i długofalowe relacje.

 

Najlepszy Prawnik Wrocław prawnik dla firm online prawniczka Wrocław

Prawnik dla Firm–zmiany w prawach konsumenta. Nowy regulamin sklepu internetowego już w maju 2022 r.

13 maja 2022
Na dzień 28 maja br. roku planowe są zmiany w prawie konsumenckim, o których pisałam w artykule „Prawnik dla Firm–Przygotuj się na zmiany w prawie dla e-sklepów i usługodawców. Już w maju 2022!”.
 
Nowe przepisy mają zapewnić wysoki poziom ochrony konsumenckiej poprzez wprowadzenie regulacji dot. umów sprzedaży zawieranych między sprzedawcą a konsumentem oraz umów między przedsiębiorcami a konsumentami o dostarczanie treści cyfrowych lub usług cyfrowych.
 
Zapraszam Cię do lektury pierwszego artykułu z cyklu #bezpiecznawsieci. 
 
Nowy regulamin sklepu internetowego w 2022 r., regulamin sprzedaży #bezpiecznawsieci #prawnikdlafirm
Zmiany w prawach konsumenta w 2022 r. #bezpiecznawsieci #prawnikdlafirm
 
 
Z dzisiejszej publikacji dowiesz, jakie zmiany w prawie czekają e-sklepy.
 
Spis treści
 
 1. Co się zmieni w maju 2022 r. ?
 2. Czym jest umowa o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej?
 3. Ważne pojęcia od maja 2022 r.
 4. Nowe uprawnienia konsumenta.
 5.  Sprzedaż danych osobowych.
 6. Nowe obowiązki sprzedawcy wobec konsumenta.
 7. Odpowiedzialność przedsiębiorcy za zgodność świadczenia z umową.
 8. Unicestwienie przedsiębiorcy na prawach konsumenta? 
 9. Skutki nowelizacji.
 
 

Co się zmieni w maju 2022 r. ?

 
Zmieni się przedmiot regulacji ustawy  z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287).
 
Przed zmianą ustawa określała prawa przysługujące konsumentowi, w szczególności:
 
1)  obowiązki przedsiębiorcy zawierającego umowę z konsumentem,
 
2)  zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa,
 
3)  zasady i tryb wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa,
 
4)  zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość dotyczącej usług finansowych.
 
Po zmianach będzie także normować:
 
1) zasady i tryb wykonania praw konsumenta wynikających z rękojmi i gwarancji konsumenckiej,
 
2) zasady i tryb wykonania praw konsumenta będącego stroną umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.
 
 

Czym jest umowa o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej?

 
Jest to umowa na podstawie której przedsiębiorca zobowiązuje się dostarczyć konsumentowi treść cyfrową lub usługę cyfrową, w tym również wykonaną według wskazówek konsumenta.
 
Treść cyfrowa, to nic innego jak dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, natomiast usługa cyfrowa – usługa pozwalająca konsumentowi na:
 
a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,
 
b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi,
 
c) inne formy interakcji przy pomocy takich danych.
 
Nowy regulamin sklepu internetowego w 2022 r., zmiany w prawach konsumenta w maju

Nowy regulamin sklepu internetowego w 2022 r. Zmiany w prawach konsumenta w maju 2022 r. #bezpiecznawsieci #prawnikdlafirm

 

 

Ważne pojęcia od maja 2022 r.

 
Zmiany obejmują także art. 2 ustawy o prawach konsumenta (słowniczek) i polegają na zdefiniowaniu pojęć niezbędnych dla implementacji SGD, DCD oraz Omnibus, a w konsekwencji efektywnego stosowania nowych przepisów krajowych.
 
Nowe pojęcia: 
 
 • towar z elementami cyfrowymi,
 • środowisko cyfrowe,
 • integracja,
 • kompatybilność,
 • funkcjonalność,
 • interoperacyjność,
 • cena,
 • internetowa platforma handlowa,
 • dostawca internetowej platformy handlowej.

 

 

Nowe uprawnienia konsumenta 

 
Wejdą w życie nowe przepisy dot. odstąpienia od umowy oraz rękojmi i gwarancji konsumenckiej.
 
Więcej o tych zmianach dowiesz się z następnych publikacji. 
 
 

Sprzedaż danych osobowych

 
Tutaj bardzo ważna uwaga – ustawa nie będzie miała zastosowania do umów  o  dostarczanie  treści  cyfrowej  lub  usługi  cyfrowej,  jeżeli  konsument  nie  jest zobowiązany do świadczeń innych, niż dostarczanie danych osobowych, a dane te przetwarzane są przez przedsiębiorcę wyłącznie w celu:
 
a) dostarczania treści cyfrowej lub usługi cyfrowej,
 
b) wykonania obowiązku ustawowego.
 
Zmiany w prawach konsumenta w 2022 r. #bezpiecznawsieci prawnik Ewelina Fuławka

Zmiany w regulaminach sklepów internetowych w 2022 r. Nowe obowiązki sprzedawcy wobec konsumenta. #bezpiecznawsieci #prawnikdlafirm

 

Nowe obowiązki sprzedawcy wobec konsumenta

 
O obowiązkach przedsiębiorcy wobec konsumenta stanowi art.  8  ustawy o prawach konsumenta.
 
Zgodnie z jego treścią, najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta, o ile informacje te nie wynikają już z okoliczności, w sposób jasny i zrozumiały, m.in. o:
 
1)  głównych cechach świadczenia, z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;
 
2)  swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, i numerze, pod którym został zarejestrowany, adresie, pod którym prowadzi przedsiębiorstwo, i numerze telefonu przedsiębiorstwa; 
 
4)  sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji;
 
Nowe przepisy wprowadzają zagadnienia umów o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, które nie stanowiły dotychczas przedmiotu zainteresowania polskiego ustawodawcy.  
 
Po ich wejściu w życie sprzedawca będzie miał obowiązek podania konsumentowi informacji na temat funkcjonalności towarów z elementami cyfrowymi, treści cyfrowych lub usług cyfrowych oraz mających zastosowanie technicznych środkach ich ochrony oraz  mających znaczenie kompatybilnościach i interoperacyjnościach towarów z elementami cyfrowymi, treści cyfrowych lub usług cyfrowych.
 

Odpowiedzialność przedsiębiorcy za zgodność świadczenia z umową

 
Nowe przepisy zastępują obowiązek informacyjny o przewidzianej przez prawo odpowiedzialności przedsiębiorcy za jakość świadczenia, obowiązkiem poinformowania o przewidzianej przez prawo odpowiedzialności przedsiębiorcy za zgodność świadczenia z umową.
 
 
Co to oznacza?
 
 
Przedsiębiorca poniesie odpowiedzialność, jeśli zamówiony przez konsumenta towar nie będzie odpowiadał umowie.
 
Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
 
1) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
 
2) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w momencie zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował.
 
W razie braku zgodności towaru z umową, konsumentowi będą przysługiwać uprawnienia określone w nowym rozdziale „5a Rękojmia i gwarancja konsumencka”.
 

 

Unicestwienie przedsiębiorcy na prawach konsumenta? 

 
Nowelizacja uchyla art. 38 a ustawy o prawach konsumenta:
 
„ Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.” 
 
Czy to oznacza, że z dniem 28 maja br. roku przedsiębiorca na prawach konsumenta utraci swoje przywileje?
 
Przestanie istnieć? 
 
Odpowiedź: nie.
 
Dlaczego?  Odpowiedź rozwinę w następnym artykule. 

 

 

Skutki nowelizacji

 

Polski ustawodawca musi przyjąć szczegółowe rozwiązania prawne, w dużej mierze nieznane dotychczas prawu polskiemu, w szczególności dotyczące zasad dostarczania treści i usług cyfrowych.

 

Zmiany w prawach konsumenta będą oddziaływać na grupę 796 633 przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą skalsyfikowaną w sekcji G – handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle, działy: 45 – 47, z wyłączeniem grupy 45.2.

 

Co to oznacza?

 

Sprzedawcy e-sklepów muszą podjąć  stosowne działania, przede wszystkim organizacyjne, mające na celu realizacje obowiązków wynikających z wdrażanych dyrektyw.

 

Zatem wejście w życie nowych przepisów skutkuje obowiązkiem aktualizacji dotychczasowych regulaminów sprzedaży oraz świadczenia usług.

 

Aktualizacja regulaminu sklepu internetowego w 2022 r. nowy regulamin sprzedaży, #bezpieczna w sieci, prawnik dla firm Ewelina Fuławka

Nowy regulamin sklepu internetowego w 2022 r. Aktualizacja regulaminu w maju 2022 r. #bezpiecznawsieci #prawnikdlafirm 

 

 

Jesteś przed aktualizacją regulaminów sprzedaży lub świadczenia usług?

 

 

Wyślij treść dokumentów na adres biuro@centrumprawneonline.pl z dopiskiem „Aktualizacja 2022” lub za pośrednictwem formularza.

 

W odpowiedzi otrzymasz wycenę usługi wraz z procesem realizacji. 

 

 

Prawnik dla Firm

Ewelina Fuławka

 
 
 
NOTA PRAWNO-INFORMACYJNA 
 
Wiadomości prawne zawarte w niniejszym artykule nie stanowią porady prawnej, lecz mają charakter informacyjny. Artykuł uwzględnia stan prawny obowiązujący w dniu jego sporządzenia tj. w dniu 13.05.2022 r. 
 
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 
 
Chcesz korzystać z artykułu ? Kup licencję na treść. Zakupiona licencja umożliwia publikację w Internecie w zgodzie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. oraz z prawami majątkowymi Autorki publikacji. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie artykułu bez zgody Autorki jest niedozwolone i może podlegać odpowiedzialności cywilnej. Za wykorzystanie artykułu bez uprzedniej pisemnej zgody, ustala się minimalną wysokość opłaty licencyjnej w kwocie wskazanej w § 23 ust. 6 Regulaminu świadczenia usług Centrum Prawnego Online.
 
 

 

Chcesz być na bieżąco z prawem w Internecie?

Zapisz się na mój Newsletter Prawnika dla Firm i śledź cykl #bezpiecznawsieci!

 

Newsletter prawnika dla firm Ewelina Fuławka

 

Regulamin sklepu internetowego prawnik dla firm prawnik online prawnik Wrocław
Regulamin sklepu internetowego prawnik dla firm prawnik online prawnik Wrocław

Przydatne informacje i porady.

Twoja firma zgodna z prawem.

więcej o mnie

Blog prawny dla firm

Prawnik dla firm blog dla firm regulamin sklepu internetowego polityka prywatności

Prawnik Ewelina Fuławka

pomoc prawna online
pomoc prawna online

tel. 739 972 265

e-mail: biuro@centrumprawneonline.pl

pomoc prawna online

Regulamin sprzedaży

Regulamin usług 

Polityka prywatności

pomoc prawna online

Jesteśmy tutaj

od pon. do czw. od 09:00 do 17:00

w pt. nieczynne