Polecane artykuły 

    Konsultacje online 

    +48 739 972 265  

  biuro@centrumprawneonline.pl  

więcej

ZAPRASZAM DO SKLEPU

 

Regulamin sklepu internetowego polityka prywatności RODO na stronę internetową

 

znajdziesz w nim

 

WZORY 

 

DOKUMENTY NA ZAMÓWIENIE 

NEWSLETTER

Subskrybuj bloga

 

Ewelina Fuławka

Prawnik dla firm

 

Zajmuję się kompleksową obsługą prawną 

przedsiębiorców,

w tym spółek,

e-biznesu oraz twórców.

 

Stawiam na holistyczne podejście, profesjonalizm i długofalowe relacje.

 

Najlepszy Prawnik Wrocław prawnik dla firm  online prawniczka Wrocław

Prawnik dla Firm–umowa na stworzenie aplikacji w modelu agile–istotne aspekty prawne.Cz.II.

27 kwietnia 2022

 

W części I artykułu, która czeka na Ciebie na stronie Kielni Kodu, przedstawiłam najważniejsze informacje na temat zapisów umowy o stworzenie aplikacji w modelu zwinnego oprogramowania (agile). 
 
Zanim przejdziesz do lektury części II, koniecznie zapoznaj się z częścią I, zawierającą przydatne wskazówki dla „planu podróży” twojego zespołu specjalistów.
 
Spis treści
 
  1. Odpowiedzialność i zwolnienie z odpowiedzialności developera.
  2. W jaki sposób uregulować odpowiedzialność twórcy aplikacji? 
  3. Rękojmia i gwarancja.
  4. Prawnik dla Firm–wnioski.
 
 

Odpowiedzialność i zwolnienie z odpowiedzialności developera 

 
Polskie prawo cywilne wyróżnia dwa podstawowe reżimy odpowiedzialności: 
 
1) odpowiedzialność kontraktową (ex contractu) – dotyczącą niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania uprzednio istniejącego pomiędzy stronami, jej przesłanki to szkoda wierzyciela spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania przez dłużnika oraz związek przyczynowy pomiędzy szkodą a tym niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania;
 
2) odpowiedzialność deliktową (ex delicto) – dotyczącą czynów niedozwolonych, obowiązek naprawienia szkody jest niezależny od istniejącego zobowiązania, a samo świadczenie odszkodowawcze ma charakter pierwotny i główny, przesłankami odpowiedzialności ex delicto są: zdarzenie wyrządzające szkodę, szkoda oraz związek przyczynowy pomiędzy szkodą a zdarzeniem wywołującym szkodę.
 
Poza reżimami opisanymi powyżej doktryna wyróżnia także szczególne reżimy odpowiedzialności, m.in. odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw na dobrach niematerialnych oraz odpowiedzialność gwarancyjno-repartycyjną.
 
Respektując reżim odpowiedzialności kontraktowej oraz wyjątkowy charakter aplikacji (dobra cyfrowego) występuje problem dotyczący wykazania związku przyczynowego między szkodą klienta a niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania przez developera. 
 
 
Umowa na stworzenie aplikacji w modelu zwinnego programowania, agile
Umowa na stworzenie aplikacji, umowa na stworzenie aplikacji w modelu agile.
 
W obowiązującym stanie prawnym istnieje ryzyko wystąpienia luki w odpowiedzialności, tzw. liability gap – sytuacji, gdzie nie wskażemy odpowiedzialnego za szkodę. 
 
Teraz już pewnie rozumiesz, że rozdział w umowie dotyczący odpowiedzialności i zwolnienia z odpowiedzialności developera jest bardzo ważny.
 
 

W jaki sposób uregulować odpowiedzialność twórcy aplikacji? 

 
 
Powierzyć to zadanie prawnikowi, który na co dzień tworzy umowy dla branży IT.
Artykuł nigdy nie zastąpi porady prawnej, tak jak „uniwersalny” wzorzec umowy nie przewidzi okoliczności, za które możesz ponieść odpowiedzialność.
 
Mogę jedynie wskazać, że podczas przygotowywania umowy musisz pamiętać o:
1) przejrzystych zasadach współpracy,
2) podstawowym wyznaczniku oceny należytego wykonania umowy – stopnia zaangażowania twojego zespołu w zrozumienie i implementację oczekiwań zamawiającego,
3) odpowiednim stosowaniu przepisów o zleceniu,
4) gwarancji na aplikację.
 
 

Rękojmia i gwarancja

 
 
Umowa na stworzenie aplikacji w metodyce agile jest umową o świadczenie usług zawieraną pomiędzy przedsiębiorcami, więc nie znajdą do niej zastosowania przepisy o rękojmi z Kodeksu cywilnego lub ustawy o prawach autorskich i pokrewnych. 
 
Przepisy o rękojmi stosujemy do samego rezultatu wdrożenia – aplikacji.
Aplikację możemy zakwalifikować jako utwór (na gruncie prawa autorskiego) oraz jako wyjątkowe dzieło niematerialne  (na gruncie k.c.).
 
Wada fizyczna to każdy przejaw niezgodności rzeczy z umową (art. 556 in. 1 k.c.), odnosi się ona do rzeczy (nośnika programu), nie zaś do treści cyfrowej. 
 
Zgodnie jednak z poglądami w orzecznictwie do aplikacji stosujemy odpowiednio przepisy o rękojmi – jeżeli możliwe jest wykazanie, że wadliwość treści cyfrowej inkorporowanej w danej rzeczy może stanowić wadliwość samej rzeczy, o ile na skutek wadliwości treści cyfrowej rzecz jest niezgodna z umową (np. wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 3 lipca 2019 r., II CSK 306/18).
 
Odczytujesz, że to skomplikowane…
 
Odpowiedzialność developera za wady aplikacji. Umowa na stworzenie aplikacji w modelu agile.
Odpowiedzialność cywilna developera za wady aplikacji. Model agile.
 
Problemy związane z odpowiedzialnością na zasadzie rękojmi za „zgodność treści cyfrowych” z umową wprowadza w obrocie B2C (przedsiębiorca – klient indywidualny) dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/770 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych. 
 
Aktualnie czekamy na jej implementację do ustawy o prawach konsumenta i Kodeksu cywilnego.
 
Ze względu na brak przepisów normujących kwestie odpowiedzialności za wady treści cyfrowej, w umowie należy stworzyć spersonalizowane zapisy dotyczące odpowiedzialności za ewentualne wady i usterki aplikacji oraz wprowadzić gwarancję na błędy. Odesłanie w tej materii do ogólnych przepisów, stanowi zagrożenie dla interesu prawnego developera.
 
Rola prawnika nie ogranicza się do sporządzenia treści umowy, która nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (iuris cogentis – przepisy, które nie mogą być zmienione ani wyłączone przez strony).
 
Prawnik powinien zastąpić normy względnie obowiązujące (ius dispositivum) spersonalizowanymi zapisami, chroniącymi interes prawny klienta.
 
Pozwala na to zasada swobody umów wyrażona w art. 353(1) k.c., która doznaje ograniczeń wyłącznie w takim zakresie, w jakim wynika to z przepisów prawa.
 

Prawnik dla Firmwnioski

 
Umowa na stworzenie aplikacji w modelu zwinnego oprogramowania (agile) jest równie złożona, jak sam program.
 
Podczas tworzenia umowy trzeba wziąć pod uwagę charakter prawny i techniczny aplikacji oraz zastanowić się nad przejrzystymi zasadami współpracy.
 
Odpowiedzialność umowna developera może zostać ustalona w granicach dopuszczalnych przez obowiązujące prawo. 
 
Niedociągnięcia związane z przypisaniem odpowiedzialności na gruncie tradycyjnych reżimów skutkują rekomendacjami Unii Europejskiej, aby w obszarze rozwiązań ze sztuczną inteligencją rozszerzyć odpowiedzialność gwarancyjno-repartycyjną, np. wprowadzić wymóg obowiązkowych ubezpieczeń projektantów sztucznej inteligencji lub samego robota.
 
Zagadnienia związane z odpowiedzialnością gwarancyjno-repartycyjną opiszę w następnych artykułach.
 
Wracając do aktualnych przepisów, musisz zapamiętać, że podstawowym wyznacznikiem oceny należytego wykonania umowy jest stopień zaangażowania zespołu specjalistów w zrozumienie i implementację oczekiwań klienta, albowiem aplikacja musi zostać stworzona zgodnie z weryfikowanymi na bieżąco oczekiwaniami zamawiającego.
 
Od pracy zespołu zależy nie tylko produkt (aplikacja), ale również powstanie odpowiedzialności developera.
 
Dlatego przed pierwszym sprintem poinformuj zespół o konsekwencjach prawnych za nieprzestrzeganie zasad współdziałania.    
 
Najlepsze aplikacje powstają, kiedy współpraca zespołu przebiega zgodnie z zasadami. Aby praca przebiegała sprawnie, trzeba odpowiednio zadbać o zespół.
 
Jak to zrobić? Sam wiesz najlepiej. 😉
 

Prawnik dla Firm

Ewelina Fuławka

 
NOTA PRAWNO-INFORMACYJNA
 
Wiadomości prawne zawarte w niniejszym artykule nie stanowią porady prawnej, lecz mają charakter informacyjny. Artykuł uwzględnia stan prawny obowiązujący w dniu jego sporządzenia tj. w dniu 07.04.2022 r.
 
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
 
Chcesz korzystać z artykułu ? Kup licencję na treść. Zakupiona licencja umożliwia publikację w Internecie w zgodzie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. oraz z prawami majątkowymi Autorki publikacji. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie artykułu bez zgody Autorki jest niedozwolone i może podlegać odpowiedzialności cywilnej. Za wykorzystanie artykułu bez uprzedniej pisemnej zgody, ustala się minimalną wysokość opłaty licencyjnej w kwocie wskazanej w § 23 ust. 6 Regulaminu świadczenia usług Centrum Prawnego Online.
 

 

 

 

Bądź na bieżąco z ważnymi zmianami w prawie i zamów newsletter prawnika dla firm.

 

Newsletter prawnika dla firm Ewelina Fuławka

Regulamin sklepu internetowego prawnik dla firm  prawnik online prawnik Wrocław
Regulamin sklepu internetowego prawnik dla firm  prawnik online prawnik Wrocław

Przydatne informacje i porady.

Twoja firma zgodna z prawem.

więcej o mnie

Blog prawny dla firm

Prawnik dla firm blog dla firm regulamin sklepu internetowego polityka prywatności

Prawnik Ewelina Fuławka

pomoc prawna online
pomoc prawna online

tel. 739 972 265

e-mail: biuro@centrumprawneonline.pl

pomoc prawna online

Regulamin sprzedaży

Regulamin usług 

Polityka prywatności

pomoc prawna online

Jesteśmy tutaj

od pon. do czw. od 09:00 do 17:00

w pt. nieczynne