Autor I części artykułu:

Prawnik

Ewelina Fuławka

Zgody marketingowe – podstawy prawne  przetwarzania danych osobowych. Jak pozyskiwać zgody na komunikację marketingową?

zgody marketingowe

§

zgody marketingowe
03 lipca 2021

Artykuł udziela odpowiedzi na pytania:

 

zgody marketingowe

 

 1. Kiedy przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem?
 2. Na czym polega zautomatyzowane podejmowanie decyzji ?
 3. W jaki sposób ustalić podstawę prawną przetwarzania danych osobowych?
 4. Czym są zgody marketingowe?
 5. O czym należy pamiętać podczas przetwarzania danych?
 6. Gdzie promować się w Internecie w branży beauty?
 7. Dlaczego newsletter jest ważny?
 8. Na jakich portalach założyć konto firmowe?

 

 

 

Część I

 

Zgody marketingowe – podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

 

 

Pierwszorzędnym obowiązkiem każdego administratora danych osobowych jest zbadanie, czy występuje jedna z podstaw legalizujących przetwarzanie danych osobowych. Obowiązek ten wynika z art. 5 RODO – z zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych w myśl których dane osobowe muszą być przetwarzane:

- zgodnie z prawem,

- rzetelnie,

- w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą.

 

Jeżeli administrator nie ustalił podstawy legalizującej przetwarzanie danych, to ma zakaz operacji na danych.

 

 

zgody marketingowePrzez operację rozumiemy czynność na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 

 

Kiedy przetwarzanie jest zgodne z prawem?

 

Warunki przetwarzania danych zwykłych opisuje art. 6 RODO, natomiast danych wrażliwych art. 9 RODO oraz art. 10 RODO.

Dane zwykłe to po prostu dane, które nie zostały wymienione w art. 9 i 10 RODO.

 

 

Art. 9 ust. 1 : „ Zabrania się przetwarzania danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.”

 

Art. 10 : „Przetwarzania danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa na podstawie art. 6 ust. 1 wolno dokonywać wyłącznie pod nadzorem władz publicznych lub jeżeli przetwarzanie jest dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw i wolności osób, których dane dotyczą. Wszelkie kompletne rejestry wyroków skazujących są prowadzone wyłącznie pod nadzorem władz publicznych.”

 

W myśl art. 6 RODO przetwarzanie danych zwykłych jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 

W art. 9 ust. 2 RODO zostały wymienione przypadki, kiedy można przetwarzać dane wrażliwe. Wśród nich nie odnajdziemy podstawy do przetwarzania danych wrażliwych, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub kiedy wymaga tego uzasadniony interes administratora danych.

 

 Dlatego należy stwierdzić, że:

-  przetwarzanie danych wrażliwych, w celu zawarcia i wykonania umowy wymaga zgody podmiotu danych;

- administrator nie może przetwarzać danych wrażliwych wyłącznie na podstawie swojego uzasadnionego interesu.

 

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 

Przetwarzanie danych osobowych można także oprzeć na przesłane wskazanej w art. 22 RODO.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.  Niniejsze uprawnienie nie ma zastosowania, jeżeli wydanie decyzji:

1) jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem;

2) jest dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą;

3) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

 

zgody marketingoweProfilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 

 

W jaki sposób ustalić podstawę prawną przetwarzania danych osobowych?

 

 

I. W pierwszej kolejność ustal cel przetwarzania danych osobowych.

 

zgody marketingoweDane osobowe muszą być zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

 

 

II.   Następnie wskaż dane osobowe, bez których przetwarzania nie osiągniesz wyznaczonego celu.

 

III. Opowiedz na pytanie, czy przekazanie danych osobowych to wymóg ustawowy, umowny, a może stanowi warunek zawarcia kontraktu?

 

IV.  Jakie dostrzegasz konsekwencje niepodania danych?

 

 V. Ustal, czy musisz spełnić dodatkowe przesłanki przetwarzania danych osobowych, wynikające z RODO oraz przepisów szczególnych.

 

zgody marketingowePo otrzymaniu odpowiedzi wskaż podstawę prawną przetwarzania danych osobowych.

 

zgody marketingowePrzyjęcie, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda implikuje prawo po stronie osoby, której dane dotyczą, wycofania zgody w każdym czasie.

 

 

W jakim momencie kończy się etap marketingu, a zaczyna etap sprzedaży?

Z perspektywy rynku w ujęciu ekonomicznym, postawienie granicy między marketingiem a sprzedażą jest niepraktyczne. Natomiast z punktu widzenia eksperta RODO, analiza tych dwóch etapów ma kluczowe znaczenie, albowiem bez dokonania rozróżnienia (sprecyzowania celu operacji na danych), nie ustalimy zgodnej z prawem podstawy przetwarzania.

 

zgody marketingoweWyłącznie działania marketingowe lub sprzedażowe, które łączą się z przetwarzaniem danych osobowych są regulowane przepisami o ochronie danych osobowych.

 

Działania marketingowe mające na celu sprzedaż produktów lub usług, które są realizowane za pośrednictwem kanałów elektronicznych, podlegają postanowieniom ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – dalej u.ś.u.d.e., oraz ustawy z dnia 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – dalej pr. tel.

 

zgody marketingoweZ perspektywy ochrony danych osobowych za działania w zakresie marketingu bezpośredniego uznaje się wszelkie działania promujące produkty lub usługi, które są skierowane do osoby, której dotyczą dane osobowe wykorzystywane w celu prowadzenia tej formy marketingu ( P. Barta, P. Litwiński,  Ochrona danych osobowych Komentarz, Warszawa 2015)!

 

 

Co to oznacza w praktyce? 

 

Administrator nie może prowadzić działań marketingowych tylko i wyłącznie w oparciu o RODO, powołując się  w każdym zakresie na jego prawnie usprawiedliwiony interes.

Przepisy Pr.tel.  oraz u.ś.u.d.e. zawierają samodzielne wymogi w zakresie realizacji marketingu bezpośredniego. Przepis art. 10 u.ś.u.d.e. oraz  172 Pr.tel. stanowi implementację art. 13 dyrektywy 2002/58/WE.

 

Wymienione akty aktualnie zawierają przepisy szczególne w stosunku do przepisów RODO.

Należy pamiętać, że wciąż wyczekujemy na ostateczną wersję rozporządzenia e-Privacy (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poszanowania życia prywatnego i ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej oraz uchylające dyrektywę 2002/58 / WE), które uchyla dyrektywę z 2002 r. w sprawie prywatności i łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) i stanowi lex specialis w stosunku do  RODO!

 

„ Art. 10. u.ś.u.d.e.

1. Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

2. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.

3. Działanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w art. 9 ust. 3 pkt 1.”

 

 „Art. 172. Pr.tel.

1. Zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę.

2. Przepis ust. 1 nie narusza zakazów i ograniczeń dotyczących przesyłania niezamówionej informacji handlowej wynikających z odrębnych ustaw.

3. Używanie środków, o których mowa w ust. 1, dla celów marketingu bezpośredniego nie może odbywać się na koszt konsumenta.”

 

 

 

Podsumowanie – zgoda w  świetle RODO

 

 

Do uzyskania zgody usługobiorcy, abonamenta lub użytkownika końcowego mają zastosowanie przepisy RODO, przede wszystkim art. 4 pkt 11 RODO oraz art. 7 RODO.

Zgodnie z RODO, zgoda jest ważna, jeśli przy jej wyrażeniu występuje:

 1. dobrowolność,
 2. konkretność,
 3. świadomość,
 4. jednoznaczność.

 

Zapamiętaj:

 1. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, administrator musi być w stanie wykazać, że osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych;
 2. zgoda powinna zostać wyrażona w sposób uprzedni – przed przesłaniem informacji handlowej do usługobiorcy, abonamenta lub użytkownika;
 3. musisz odebrać zgodę na wszystkie elektroniczne oraz telefoniczne kanały przekazu informacji – sms, e-mail, telefon, wiadomość na FB/Instagramie itp.;
 4. powinieneś zapewnić opcjonalność wyrażenia zgody – nie łącz zgód na przesyłanie informacji przez różne kanały przekazu;
 5. wymóg odebrania zgody dotyczy wszystkich osób fizycznych, również tych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą – nie ma znaczenia, czy osoba fizyczna jest konsumentem;
 6. zachowaj ostrożność w sposobie pozyskiwania zgody ­– uważaj na cold mailing oraz dane osób fizycznych zamieszczone w rejestrach publicznych;
 7. wystrzegaj się spamu;
 8. nie jest zakazane przekazywanie informacji handlowych, które zostały zamówione przez formularz zgłoszeniowy na stronie przedsiębiorcy;
 9. weryfikuj źródło pochodzenia danych, aby umożliwić użytkownikowi wycofanie swojej zgody na przesyłanie komunikacji marketingowej ze wszystkich źródeł elektronicznych;
 10. osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę;
 11. wycofanie zgody musi być równie łatwe jak jej wyrażenie.

 

zgody marketingoweInformacja handlowa – oznacza każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego.

 

zgody marketingoweCold mailing – przekaz marketingowy, wykorzystujący technologię listów elektronicznych, który ma na celu zaprezentowanie swoich produktów albo usług potencjalnym klientom.

 

 

Zidentyfikowanie odpowiedniej podstawy przetwarzania danych osobowych ma kluczowe znaczenie dla sposobu przetwarzania. Wysoki odsetek mikro i małych przedsiębiorców przetwarza dane nielegalnie. Główną przyczyną jest brak trafnej odpowiedzi na zasadnicze pytanie – „ Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych w moim przedsiębiorstwie”?

 

Przez brak pytań, nie uzyskasz prawidłowej odpowiedzi. „Kto pyta, nie błądzi. Kto nie pyta, nigdy się nie dowie” *.

Przedsiębiorcy codziennie narażają się na nałożenie kary przez Urząd Ochrony Danych Osobowych, a nawet na zakaz przetwarzania danych, który oznacza koniec działalności.

 

Dlatego wdrożenie RODO warto zlecić prawnikowi – ekspertowi RODO lub zasięgnąć porady UODO. 

* J. Flanagan.

 

zgody marketingowePodstawa prawna

Motyw 47 preambuły RODO

Art. 4 RODO

Art. 6 RODO

Art. 7 RODO

Art. 9 RODO

Art. 10 RODO

Art. 22 RODO

Art. 10 u.ś.u.d.e.

Art. 172 Pr.tel.

Art. 13 dyrektywy 2002/58/WE

 

 

NOTA PRAWNO-INFORMACYJNA

Wiadomości prawne zawarte w niniejszym artykule nie stanowią porady prawnej, lecz mają charakter informacyjny. Artykuł uwzględnia stan prawny obowiązujący w dniu jego sporządzenia tj. w dniu 28.06.2021 r.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Kopiowanie oraz rozpowszechnianie artykułu bez zgody autora jest niedozwolone i może podlegać odpowiedzialności cywilnej. Za wykorzystanie artykułu bez uprzedniej pisemnej zgody autora, ustala się minimalną wysokość opłaty licencyjnej w kwocie wskazanej w § 4 ust. 6 Regulaminu CPO.

 

 

 

SKRÓT ARTYKUŁU NA INSTAGRAMIE

#prawnikbiznesuonline

 

Część II

 

Jak pozyskiwać zgody na komunikację marketingową?

 

W jaki sposób zachęcić użytkowników Internetu, aby wyrazili zgodę na cykliczne otrzymywanie wiadomości marketingowych ? W jaki sposób dotrzeć do potencjalnych klientów? Na postawione pytania udzieli odpowiedzi Maja Łakomy – Specjalista ds. Social Media. Za przykład posłuży Jej branża beauty!

 

GDZIE PROMOWAĆ SIĘ W INTERMECIE W BRANŻY BEAUTY?

Branża beauty jest obszerna i pełna konkurencji, ale to właśnie jest w pewnym stopniu jej zaletą. Masz tam duże pole do popisu. A więc są tam także ukryte Twoje potencjalne klientki.

Jeśli zależy Ci na tym, aby zdobywać nowe klientki do swojego salonu – wykorzystaj te kilka kanałów, aby mocno wypromować swój beauty salon w Internecie.

 

Co warto wykorzystać?

zgody marketingowe

 

>> STRONA INTERNETOWA

 

Własna strona salonu beauty to nieodłączny element jego promocji w Internecie. Bez strony internetowej możesz wiele stracić.

Zanim zaczniesz jakiekolwiek działania na portalach społecznościowych – zadbaj o dobrze wykonaną stronę internetową, na której zamieścisz cennik, dokładny opis każdego zabiegu oraz zdjęcia.

 

>> NEWSLETTER

 

Baza mailingowa jest konieczna w tej, jak i każdej innej branży. Dzięki niej zdobywasz kontakty od swoich potencjalnych klientek. Budujesz swoją bazę własnych kontaktów i możesz mocno promować swoje usługi.

 

DLACZEGO NEWSLETTER WCIĄŻ JEST SKUTECZNY?

Pomyśl, że nagle wszystkie social media, w których istnieje Twój salon zostają usunięte. W jednym momencie tracisz możliwość kontaktu ze swoimi klientkami.

Newsletter jest więc konieczny, bo dzięki niemu nawet wtedy, kiedy stracisz konta na social media –w dalszym ciągu posiadasz kontakty do swoich klientek.

I w dalszym ciągu możesz się z nimi komunikować i wysyłać oferty.

 

JAK WYKORZYSTAĆ NEWSLETTER?

1. Pozyskaj adresy emailowe swoich klientek za pomocą social media, czy strony internetowej, zgodnie z prawem.

2. Oprócz ofert, promocji i innych informacji wysyłaj także merytoryczne treści edukacyjne. Dzięki temu zbudujesz wizerunek eksperta w swojej branży.

3. Wysyłaj klientkom jednorazowe oferty – np. „Skorzystaj z rabatu 50%! Oferta ważna TYLKO do końca dnia.” – Takie oferty świetnie działają i od razu motywują do skorzystania.

4. Przekazuj im inne treści, oprócz sprzedażowych i merytorycznych – takie jak efekty po zabiegach („przed i po”), przedstaw się i pokaż, jak pracujesz w salonie, czym się kierujesz, co jest dla Ciebie najważniejsze itp.

5. Pokazuj opinie innych. Zbieraj feedback od swoich klientek i w ciekawej formie graficznej wysyłaj go w newsletterze.

 

zgody marketingoweWykorzystaj potencjał newslettera i zacznij skutecznie przyciągać nowe klientki na swoje usługi.

 

 

>> SOCIAL MEDIA

 

 • INSTAGRAM

Branża beauty idealnie nadaje się do promowania na Instagramie. Ludzie lubią oglądać innych ludzi, a więc Instagram jest idealny, aby promować tam usługi swojego salonu. Warto czymś się wyróżnić, na przykład spójnie stworzoną siatką zdjęć (tzw. feed). Dzięki temu Twój salon będzie przyciągał uwagę potencjalnych klientek.

 

CO MOŻESZ DODAWAĆ NA INSTAGRAMIE?

1. Proces pracy. Pokazuj, jak wykonywane są zabiegi.

2. Pokazuj efekty przed i po.

3. Dziel się wiedzą – publikuj treści edukacyjne dla klientek.

4. Daj się poznać. Pokaż swój zespół. Skróć dystans między Tobą, a odbiorcą. Przedstaw się i pokazuj na stories.

5. Często nagrywaj relacje. Pokazuj codzienność w salonie. Ludzie lubią to oglądać, ponieważ mogą dzięki temu bliżej poznać salon, oraz osoby, które wykonują zabiegi.

6. Opinie klientek.

7. Repostowanie zdjęć swoich klientek. Poproś klientki, które skorzystały już z usług salonu o zrobienie zdjęcia, dodanie go na Instagram oraz oznaczenie profilu salonu.

 

 • FACEBOOK

To kolejna platforma, na której warto być. Na Facebooku istnieje większa „swoboda” – bo nie trzeba tam publikować starannie pasujących do siebie zdjęć, jak jest to w przypadku Instagrama.

 

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ, TWORZĄC TREŚCI NA FACEBOOKA?

1. Nie powielaj treści z Instagrama. Używanie hashtagów w postach na Facebooku może negatywnie wpłynąć na odbiór posta. Unikaj kopiowania i dodawania tych samych treści we wszystkich kanałach.

2. Publikuj różne formaty treści. Publikuj na zmianę video, grafiki oraz zdjęcia. Staraj się cały czas zaskakiwać odbiorców.

3. Dostosuj komunikację do innych platform. O ile w przypadku samych treści nie należy się powtarzać ani powielać – tak w przypadku ogólnej komunikacji warto zadbać o to, aby była ona spójna. Na każdej platformie Twój salon powinien przybrać ten sam ton komunikacji. Zastanów się, czy chcesz, aby Twój salon był odbierany jako profesjonalny, czy komunikacja ma być nieco luźniejsza, humorystyczna?

 

GRUPA NA FACEBOOKU

Dzięki zamkniętej grupie możesz zebrać swoją własną społeczność, oraz oczywiście potencjalne, nowe klientki. Staraj się zrzeszać tam osoby, które już skorzystały z Twoich usług. Będą one zainteresowane treściami, takimi jak:

– posty informacyjne o rabatach, promocjach, jednorazowych ofertach;

– zdjęcia pokazujące efekty po zabiegach;

– konkursy, rozdania.

 

zgody marketingoweAle nie zapominaj także o osobach potencjalnie zainteresowanych usługami Twojego salonu. Takie osoby chcą widzieć:

­– treści edukacyjne, ponieważ chcą „sprawdzić”, czy masz odpowiednią wiedzę i czy mogą Ci zaufać;

– opinie innych klientek;

­– ceny Twoich usług;

– Ciebie – chcą Cię poznać i przekonać się, że jesteś odpowiednią osobą do wykonania zabiegu.

 

zgody marketingoweWłasna grupa na Facebooku ma ogromny potencjał. Może ona stać się także Twoim głównym źródłem pozyskiwania klientek w Internecie.

 

 

 • TIK TOK

Nic nie wskazuje na to, aby popularność tej aplikacji miała spaść. Warto już teraz wejść na Tik Toka, póki nie ma tam jeszcze zbyt wiele konkurencji. Dopiero teraz firmy decydują się na wykorzystanie potencjału krótkich video.

 

CO MOŻESZ NAGRYWAĆ NA TIK TOKU?

1. Video edukacyjne: dawać porady pielęgnacyjne, lub edukować klientki jak dbać o siebie w domu.

2. Pokazywać proces pracy podczas zabiegu, a następnie efekt końcowy.

3. Pokazywać siebie jako eksperta.

3. Nagrywać humorystyczne, zabawne video, np. „ Z życia stylistki paznokci.”

 

 

zgody marketingoweJuż teraz zacznij istnieć również na Tik Toku i wyprzedź swoją konkurencję. Video z Tik Toka możesz także publikować na innych platformach, takich jak Instagram czy Facebook!

 

 

 • LINKEDIN

Linkedin to platforma, która zrzesza specjalistów z danej dziedziny, właścicieli firm jak i same firmy. Jest to świetne miejsce na promowanie tam swojego biznesu. Dzięki firmowemu profilowi na LinkedIn możesz zbudować silny, profesjonalny wizerunek swojego salonu.

 

CO WARTO PUBLIKOWAĆ NA LINKEDIN?

1. Przede wszystkim treści eksperckie. Postaw więc na zbudowanie profesjonalnego wizerunku swojego salonu, dzięki merytorycznym treściom.

2. Pokazuj swoje certyfikaty i zaświadczenia o ukończonych szkoleniach. Ta platforma sprawdza się do tego idealnie. Dzięki temu pokażesz potencjalnym klientom (i nie tylko), że stawiasz na rozwój i posiadasz odpowiednią wiedzę.

3. Opinie klientek.

 

 

 • YOUTUBE

Ostatni kanał w mediach społecznościowych to dobrze znany YouTube, czyli najpopularniejsza wyszukiwarka, zaraz po Google.

 

JAK MOŻESZ WYKORZYSTAĆ YOUTUBE W SWOIM BIZNESIE?

1. Nagraj video, w którym przedstawisz swoje usługi. Kreatywnie przedstawisz w ten sposób wszystko to, co oferujesz.

2. Wywiady/rozmowy z innymi ekspertami z branży. Wspólne nagrywanie materiałów i pokazywanie się z innymi ekspertami to świetny sposób na promocję siebie i swojego biznesu.

3. Porównania produktów/usług. Możesz ułatwić klientkom wybór odpowiedniej usługi i nagrać filmik o tym, jaką usługę dobrać na daną okazję, czy do typu urody.

4. Materiały z życia firmy.

5. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania klientek.

 

 

zgody marketingowe MOJA RADA

 

Wybierz 2–3 platformy, na których wypromujesz swój biznes.

Nie musisz być wszędzie! Ważne jest, aby wybrać te kanały, dzięki którym możliwy będzie rozwój biznesu dzięki organicznym sposobom, czyli bezpłatnym.

 

 

Maja Łakomy – Specjalista ds. Social Media

Współpraca ze mną  pomoże Ci skutecznie promować Twój biznes w Internecie! Zapraszam!

Instagram: https://www.instagram.com/mrs.procontent/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/maja-łakomy-1248201a5

 

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Kopiowanie oraz rozpowszechnianie artykułu bez zgody autora jest niedozwolone i może podlegać odpowiedzialności cywilnej.

 

SKRÓT ARTYKUŁU NA INSTAGRAMIE #procontent

POZNAJ AKTUALNĄ OFERTĘ USŁUG CENTRUM PRAWNEGO ONLINE

Kliknij w obrazek i pobierz ofertę

Regulamin sklepu internetowego, umowa, wdrożenie RODO, polityka prywatności

 

#cpolaw #prawnikonline #prawnikwroclaw #centrumprawneonline #RODO #zgody marketingowe #podstawa przetwarzania danych #daneosobowe #poradyonline #prawoimarketing

 

PRZECHODZĘ DO POPRZEDNICH PUBLIKACJI

Regulamin sklepu internetowego prawnik dla firm prawnik online prawnik Wrocław
Regulamin sklepu internetowego prawnik dla firm prawnik online prawnik Wrocław
pomoc prawna online
pomoc prawna online

tel. 739 972 265

e-mail: biuro@centrumprawneonline.pl

pomoc prawna online

Regulamin sprzedaży

Regulamin usług 

Polityka prywatności

pomoc prawna online

Jesteśmy tutaj

od pon. do czw. od 09:00 do 17:00

w pt. nieczynne