Jesteśmy tutaj

pomoc prawna online

Polityka prywatności

Regulamin usług 

Godziny pracy

Regulamin sprzedaży

Cennik

pomoc prawna online

e-mail: biuro@centrumprawneonline.pl

tel. 739 972 265

pomoc prawna online
pomoc prawna online

Przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi drogą elektroniczną mają obowiązek posiadania regulaminu, co wynika wprost z obowiązujących przepisów prawa. Zgodnie z art. 8 ust. 1. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204), dalej uśude- usługodawca określa regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany „regulaminem”. Regulamin sklepu internetowego jest udostępniany usługobiorcy nieodpłatnie i przed zawarciem umowy o świadczenie usług, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.

 

Regulamin sklepu internetowego określa w szczególności: 

1) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;

2) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:

a) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca,

b) zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;

3) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;

4) tryb postępowania reklamacyjnego (Art. 8 ust. 3 uśude). 

 

 

Po pierwsze obowiązek informacyjny 

 

Jednak czy na sprzedającego towar (przy użyciu sklepu internetowego) ustawodawca również nałożył obowiązek posiadania regulaminu?

 

Odpowiedź na przedmiotowe pytanie jest twierdząca. Wymóg sporządzenia regulaminu należy wysnuć z obowiązku informacyjnego, który z praktycznego punktu widzenia powinien zostać zrealizowany właśnie w regulaminie sklepu internetowego, polityce ochrony danych osobowych i plików cookies. Jeżeli przy użyciu sklepu internetowego dochodzi do świadczenia usług, to niezbędność stworzenia opisywanego dokumentu wynika także z art. 8 uśude. 

 

Akty prawne nakładające na sprzedawcę internetowego obowiązek informacyjny:

 • ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), 
 • ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. 2018 poz. 1000),
 •  rozporządzenie RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

 •  ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800).

 

Umowy zawierane na odległość charakteryzują się brakiem bezpośredniego udziału stron w czasie zawierania transakcji. Podręcznikowym przykładem tego rodzaju kontraktów są zakupy w sklepach internetowych. Najpóźniej w momencie wyrażenia przez konsumenta woli zawarcia umowy, po stronie przedsiębiorcy powstaje obowiązek informacyjny.

 

Obowiązek informacyjny sprzedającego:

 • przedstawienie precyzyjnego opisu głównych cech świadczenia,
 • poinformowanie o danych identyfikacyjnych sprzedającego,
 • przekazanie informacji o wszystkich kosztach związanych z realizacją zamówienia,
 • poinformowanie o prawie odstąpienia od umowy,
 • przedstawienie uprawnień reklamacyjnych i gwarancyjnych.

 

Sprzedawca powinien zadbać o uzyskanie od konsumenta potwierdzenia zrealizowania obowiązku informacyjnego, albowiem w myśl art. 24 ustawy o prawach konsumenta, to na przedsiębiorcy spoczywa ciężar dowodu związany z wykazaniem realizacji tej powinności.

 

Po drugie RODO

 

Przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy zawsze przetwarza dane osobowe klientów, zatem jest administratorem danych osobowych z punktu widzenia RODO (unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Jednym z podstawowych obowiązków administratora jest poinformowanie osoby, której dane dotyczą (podmiotu danych), o przetwarzaniu jej danych. Obowiązkowi informacyjnemu odpowiada uprawnienie do uzyskania informacji. Jest ono niezwykle istotne, gdyż umożliwia uzyskanie wiedzy na temat przetwarzania danych i stwarza możliwość realizacji pozostałych uprawnień, w tym reagowania w sytuacji, gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem. 

 

Administrator musi poinformować podmiot danych o jego uprawnieniach.

Osoba, której dane dotyczą jest uprawniona do żądania:

 • dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawienia) danych,
 • usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • przeniesienia danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

Po trzecie cookies

 

Sklep internetowy  musi posiadać, jak każdy portal internetowy, informacje o plikach cookies. Niniejszy wymóg został nałożony przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne (art. 173, art. 174 i art. 209).  W rozumieniu przepisów PrTel, właściciel sklepu internetowego sprawuje rolę podmiotu zamieszczającego na urządzeniu końcowym internauty pliki cookies oraz uzyskującego do nich dostęp.

 

Właściciel sklepu internetowego, musi poinformować swoich użytkowników o:

 • celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji o cookies,
 • możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.

 

Natomiast użytkownik jest zobowiązany, po otrzymaniu powyższych informacji, jeszcze przed rozpoczęciem korzystania ze strony, wyrazić zgodę na dostęp oraz ładowanie plików cookies. Do uzyskania zgody użytkownika końcowego stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych.

 

Po czwarte pozostałe akty prawne

 

Obowiązek posiadania regulaminu można wyinterpretować także z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83), w przypadku zamieszczenia na stronie firmy utworu podlegającego ochronie.

 

Poza tym ze względu na kod PKD prowadzonej działalności gospodarczej, będą miały zastosowanie inne ustawy np. ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2006 nr 171 poz. 1225), czy ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230).

 

Ocena Państwa sytuacji prawnej należy do prawnika.

 

 

 

Podsumowanie

 

Każdy sklep internetowy musi bezwarunkowo posiadać:

1. Regulamin sklepu internetowego (zapewniający o prowadzeniu działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa);

2. Politykę ochrony danych osobowych (będącą wyrazem zgodności procedur sklepu z RODO);

3. Politykę plików cookies (regulującą wszelkie wymagane prawem informacje na temat sposobu zbierania danych od użytkowników sklepu internetowego).

 

Prawidłowo stworzona dokumentacja firmy jest:

1. jasna i czytelna;

2. zgodna z aktualnym stanem prawnym;

3. pozbawiona klauzul niedozwolonych (zapisów sprzecznych z dobrymi obyczajami lub prawem konsumenckim).

 

 

Regulamin sklepu internetowego oraz posiadanie: polityki prywatności i plików cookies stanowi skuteczne zabezpieczenie uzasadnionego interesu właściciela sklepu internetowego, a więc jest bezwzględnie potrzebne.

 

Efektywny regulamin to dokument stworzony przez prawnika i zindywidualizowany do profilu działalności gospodarczej. Dlatego zakup gotowego „uniwersalnego” wzoru może narazić sprzedającego oraz konsumenta na wdanie się w długotrwały spór sądowy.

 

Zapraszam do skorzystania z usług wykwalifikowanych prawników, którzy przeprowadzą audyt prawny sklepu i na podstawie jego oceny, stworzą dopasowane regulaminy wraz z politykami, które zabezpieczą Państwa interes. Z firmą można skontaktować się przez  formularz online lub przez aplikację Messenger na Facebooku.

 

Pozdrawiam i do napisania !

Prawnik Ewelina Fuławka

 

 

Odwiedź Nas na Facebooku :)

 

22 października 2020
Regulamin sklepu internetowego

§

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego- wymysł prawny czy zabezpieczenie interesu Przedsiębiorcy?

Autor artykułu:

Prawnik

Ewelina Fuławka